Are you interested in learning more about the method and our research? Or maybe you would like to become a participant? Follow the instructions how to prepare for the experiment (read more here).

You may contact us via email: neurolang@wa.amu.edu.pl

See below how to find us:

how to find us below:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Laboratorium Neuronauki Języka UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

  • Data publikacji strony internetowej 2020-06-06

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  •     nie wszystkie filmy posiadają napisy dla niesłyszących
  •     nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2024-01-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

Laboratorium Neuronauki Języka

neurolang@wa.amu.edu.pl

mgr Alona Kononenko – Szoszkiewicz (alona.kononenko@amu.edu.pl)

dr Karolina Rataj (krataj@amu.edu.pl)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr inż. Sebastian Opaska (tel. 728 328 498, e-mail: so@amu.edu.pl)


Opis: W pobliżu wejścia głównego do obiektu znajduje się 6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, parking od strony ul. Uniwersytetu Poznańskiego.

Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,   
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
  • windy znajdujące się w budynku wyposażone są w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczeń.

Strona internetowa budynku: http://wczt.pl/

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 19 96, 61 829 19 16 .